REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO balustradykozubek.pl

Wprowadzenie

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonym przez Sprzedającego zamiennie Usługodawcę pod internetowym adresem www.balustradykozubek.pl, a także precyzuje zasady sprzedaży przez BALUSTRADYKOZUBEK.pl produktów prezentowanych na stronie internetowej.
  Do korzystania ze Sklepu i złożenia zamówienia, niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 2. Kontakt ze Sprzedającym może nastąpić korespondencyjnie i/lub osobiście w sklepie stacjonarnym w Masłowie (okolice Kielc), poczta e-mail: balustardykozubek@o2.pl bądź telefonicznie: 575-083-607.

REGULAMIN ZAKUPÓW

 1. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski oraz po wcześniejszym ustaleniu na terenie całej Europy.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie www.balustradykozubek.pl lub e-mail: balustardykozubek@o2.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 3. Kupującym może być osoba fizyczna lub firma.
 4. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury.
 5.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 6. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji.
  O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego
  i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych.
 7.  Po otrzymaniu zamówienia Sklep Internetowy wysyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail informację o jego przyjęciu. Klient jest proszony o wysłanie do Sprzedającego zwrotnej wiadomości e-maila z potwierdzeniem wcześniej złożonego Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia asortymentu nietypowego Sprzedający ma prawo przed wysłaniem towaru zażądać od Kupującego dokonania przedpłaty na konto w wysokości do 50% wartości zamówienia. Przedpłata przelewem (Klient otrzymuje na adres e-mail fakturę proforma, na której znajduje się numer rachunku bankowego Sklepu, na który Klient ma przelać należność bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni). Realizacja zamówienia przez Sklep www.balustradykozubek.pl następuje po wpłynięciu zapłaty na konto bankowe sklepu i wynosi do 14 dni roboczych
 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są
  w polskich złotówkach i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 10. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich
 11. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
 12. Zamówienie powyżej 800 zł wysyłka gratis.
 13.  Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (sobota, niedziela i święta).
 14. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy,
  a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody.
 15. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, nieujętej
  w Cenniku Dostawy. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 16. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 17. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu za pomocą aplikacji sklepu internetowego oraz poczty elektronicznej. Od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8.00 do 17.00 zamówienia można składać telefonicznie lub osobiście
  w siedzibie firmy w Masłowie
 18. W przypadku braku potwierdzenia realizacji zamówienia przez Kupującego po upływie 3 dni od jego złożenia zamówienie zostanie anulowane.
 19. W przypadku braku możliwości potwierdzenia realizacji zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu, adres) w ciągu 3 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
 20. Sklep zastrzega sobie, iż w sytuacji, w której Klient wybrał sposób płatności za zamówienie przelewem na rachunek bankowy Sklepu i nie wykona należności
  w terminie 3 dni roboczych od momentu przyjęcia przez Sklep zamówienia, Sklep jest zwolniony z realizacji zamówienia oraz zamówienie zostaje anulowane.
 21. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, odwoływania bądź modyfikowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego.
 22. Promocje cenowe i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo przy określonym produkcie promocyjnym na stronie internetowej Sklepu www.balustradykozubek.pl. W sprzedaży promocyjnej bierze udział ograniczona ilość towarów. Zamówienia realizowane są w kolejności otrzymywania potwierdzonych zamówień, do momentu wyczerpania Towarów objętych ceną promocyjną.
 23. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego oraz wprowadzania nowych Towarów do asortymentu Sklepu oraz wycofania dotychczas oferowanych Towarów.
 24. Czas rozpoczęcia realizacji standardowego zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia: w przypadku płatności przelewem wynosi on do czternastu dni roboczych lub wyborem opcji „za pobraniem”
  i wynosi on do czternastu dni roboczych liczony od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta.
 25. W przypadku płatności z góry, zapłatę sumy za towar i przesyłkę należy przelać na konto Bank Zachodni WBK, nr 95 1090 2040 0000 0001 3269 2594 w walucie PLN. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zamawiającego lub nazwę firmy, oraz datę złożenia zamówienia.
 26. Za pobraniem - gotówką przy odbiorze przesyłki od Kuriera.
 27. Przelewem - przy odbiorze towaru w siedzibie naszej firmy..
 28. Jeżeli zamieszczony na stronie opis towaru jest dla Klienta niewystarczający, lub Kupujący ma pytania dotyczące zakupów, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 29. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Kupującego.

 

REKLAMACJE

 1. Na Sprzedawcy leży obowiązek dostarczenia Towaru bez wad z wszystkimi dokumentami dotyczącymi Towaru będącymi w jego posiadaniu.
 1. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być składane : pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj produktu, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 5. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy
  i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 6. Towar przyjęty do reklamacji, w przypadku jej uznania, zostaje wymieniony na identyczny, inny uzgodniony z Kupującym, lub zwrócone zostaną koszty towaru. W takim przypadku sklep ponosi koszt wysyłki niewadliwego towaru do Kupującego.
 7.  Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem balustradykozubek@o2.pl
 8. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu (faktura).

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2016 r.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.